Fyra kvadrater som är kopplade till varandra, en stiliserad bild av en organisation.

Organisationen

HSO Skåne är en samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. Våra medlemmar är funktionshinderorganisationer på läns- och distriktsnivå. Dessa organisationer har i de flesta fall ett flertal lokalföreningar där de enskilda medlemmarna finns.

Högsta beslutande instans för HSO Skåne är vår kongress. Den anordnas var fjärde år. På kongressen beslutar vi vår organisations långsiktiga strategi och handlingsplan.

Varje år har vi årsmöte som beslutar om styrelse, verksamhetsplan och budget för HSO Skåne. Till årsmötet får varje medlemsorganisation delta med två ombud per organisation.

HSO Skånes styrelse består av fem ledamöter och tre ersättare. Det är styrelsen som beslutar om vad HSO Skåne skall göra och vilken inriktning vi skall ha.

HSO Skånes kansli har anställda tjänstemän som utför och bestämmer hur verksamheten ska bedrivas.

Kommunala samarbetsorganisationer

I Skåne finns det också kommunala samarbetsorganisationer. I ungefär en tredjedel av länets 33 kommmuner finns det samarbetsorganisationer. Deras medlemmar består av lokala funktionshinderföreningar och verksamheten bestäms på lokal nivå. HSO Skåne och de kommunala samarbetsorganisationerna är självständiga organisationer som samarbetar med varandra.