Nyheter 2014

Nedan kan du läsa HSO Skånes nyheter från år 2014. Tryck på nyheten för att läsa mer.

 • HSO Skånes valfrågor 2014

  Förstärk samverkan med idéburna sektorn, löfte om att anställa minst 100 personer med funktionsnedsättning och starkt stöd för att öka resurserna till funktionshinderrörelsen är några av de svar som Region Skånes partier svarade i HSO Skånes valenkät.
 • Varierad tillgänglighet på hemsidor

  Med hjälp av företaget Funka Nu har HSO Skåne tittat på tillgängligheten på våra skånska kommuners hemsidor. Resultatet blev varierande. Vissa är mycket bra och andra lämnar ganska mycket övrigt att önska.   För att en hemsida ska vara
 • Bekämpande av fördomar – en skyldighet för stat, landsting och kommun

  Det allmänna har en skyldighet att aktivt med omedelbara, effektiva och ändamålsenliga åtgärder bekämpa fördomar, stereotyper och okunskap om personer med funktionsnedsättning.
 • Stora skillnader i landstingens bidragsgivning

  HSO Skåne har tagit fram en ny rapport över hur mycket Sveriges landsting och regioner betalar i bidrag till funktionshinderorganisationer. Rapporten visar på stora skillnader i bidragsgivningen. Stockholm ger mest och Sörmland ger minst.
 • Personer med funktionsnedsättning anställda på FK och AF

  Projekt DOA, De offentliga arbetsgivarnas ansvar, har undersökt hur vanligt det är att personer med funktionsnedsättning arbetar på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Skåne. Detta gjordes genom en enkät som skickades ut till cheferna för myndigheternas kontor.
 • Ny ordförande valdes på årsmötet 2014

  HSO Skåne fick den 26 april på årsmötet en ny ordförande samt tre nya ledamöter i styrelsen. Årets mötesordförande var Henrik Fritzon, S.
 • Grattis till priset

  HSO Skåne ville i år hylla och visa uppskattning för de arbetsmarknadsinsatser som görs för personer med funktionsnedsättning i Skåne. I år var det Malmö stad som fick priset och Leif Berg på Furuboda Arbetsmarknad.
 • Åren framför oss

  Åren framför oss är namnet på den konferens som inledde HSO Skånes 5:e kongress. Ett 100-tal åhörare hade samlats för att ta del av fyra föredragshållare, som var och en från sina professioner, tog fram de viktiga funktionshinderaspekterna under de kommande åren.
 • Pressmeddelande

  Malmö stad och grundaren av föreningen Furubodas arbetsmarknadsenhet, Leif Berg, kommer under lördagen den 26 april att få ta emot, HSO Skånepriset 2014.
 • Bekämpande av fördomar

  Det allmänna har en skyldighet att aktivt med omedelbara, effektiva och ändamålsenliga åtgärder bekämpa fördomar, stereotyper och okunskap om personer med funktionsnedsättning.
 • Åren framför oss – en rapport

  Projekt Tankesmedjan har kommit med en avslutande rapport, Åren framför oss.Rapporten innehåller en analys över vilka utmaningar som både samhället och funktionshinderrörelsen står inför under de kommande åren.
 • Handisam "försvinner"

  Handisam blir en del av Myndigheten för delaktighet. Generaldirektör har utsetts och hon tillträder sin tjänst den 1 maj.
 • Skåne i topp!

  Sveriges kommuner och landsting har gjort en jämförelse av kollektivtrafiken mellan landets 21 län/regioner. Skåne ligger i topp på att ha tillgänglighetsanpassade fordon.
 • Rätt information i vård och omsorg

  Utredningen om rätt information i vård och omsorg ska redovisas senast den 30 april 2014. Utredningen fick i uppdrag att beskriva de möjligheter som nuvarande lagstiftning ger för att kunna utbyta uppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.
 • Ny patientlag

  I en proposition från regeringen föreslås att en ny lag, patentlagen, införs. Den nya patientalgen ger bl.a. patienten möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning kommer också att utvidgas.
 • Fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstkunder

  Region Skånes kollektivtrafiknämnd vill att de som har färdtjänst ska kunna resa fritt inom kollektivtrafiken i Skåne. Det gäller boende i de kommuner som har Skånetrafiken som färdtjänstansvarig. Detta ska gälla från den 1 januari 2015.
 • Konferens för arbetet med FN-konventionen

  Onödig Ohälsas inspirationskonferens om hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan användas i teori och praktik var välbesökt. Eftermiddagen innehöll både föreläsningar och mer praktiska övningar i grupper om vikten av att använda konventionen för att förbättra miljöer och tankesätt inom det arbete man själv jobbar med.
 • Slut på bidrag till hälsogrupper

  HSO Skåne har i två år gett bidrag till medlemsföreningarna för att starta upp nya hälsogrupper. Nu är de pengarna slut.
 • Otillgänglighet är diskriminering

  Efter 20 års arbete har regeringen kommit med lagförslaget att otillgänglighet ska ses som en diskrimineringsgrund. Erik Ullenhag, integrationsminister, presenterade vid en presskonferens den 3 mars det lagförslag som regeringen har lagt fram. Lagförslaget ska nu bedömas av lagrådet och kommer att träda i kraft den 1 januari 2015.
 • Det framtida arbetet i projekt DOA

  Med erfarenheter från det första projektåret går arbetet vidare i DOA (De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar). Vi har lärt oss att det tar längre tid och är svårare än beräknat att få offentliga verksamheter att göra något aktivt gällande rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Denna tröghet motiverar dock arbetet ännu mer.
 • Region Skåne reviderar det handikappolitiska programmet

  Handikappberedningen har fått uppdraget att utvärdera och revidera Region Skånes handikappolitiska program – Tillgänglighet för alla.
 • Socialstyrelsens rapport om socialtjänsten samt hälso- och sjukvården

  Socialstyrelsen har publicerat en rapport om tillståndet och utvecklingen inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Rapporten ger en samlad bild av dessa områdens verksamheter i hela landet.
 • Hälsa – en omfattande rättighet

  Vår hälsa är kanske inte något som vi tänker på när vi har den och känner oss friska. Det är när vi blir sjuka, drabbas av en olycka eller upplever ohälsa som stress på arbetet, i skolan eller med familjen som vi tänker på hälsan eller frånvaron av den. För personer med funktionsnedsättning kan hälsa vara en stor del av vardagen och det kan vara svårigheter att uppnå en god hälsa.
 • Nationell strategi ska förebygga kronisk sjukdom

  Nationell strategi för att förbättra vården samt förebygga kroniska sjukdomar. Tre prioriterade områden lyfts fram i arbetet som skall leda till en mer jämlik vård. Idag kan vården både lindra och behandla många av dessa kroniska sjukdomar.
 • Skåningarnas hälsa

  I slutet av 2013 kom Region Skånes folkhälsorapport för 2013 ut. Rapporten ger en bild av levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsa hos den vuxna befolkningen i Skåne. Kunskapen om skåningarnas hälsa är en avgörande faktor för att kunna bedriva ett effektivt arbete inom folkhälsoområdet.
 • Handlingsplan för den Nationella läkemedelsstrategin

  Handlingsplanen 2014 för den Nationella läkemedelsstrategin är ett viktigt redskap i förverkligandet av denna. I handlingsplanen 2014 tas fyra nya frågor upp som ska besvaras.
 • Sverige har svarat på FN:s frågor

  I höstas ställde FN:s kommitté för personer med funktionsnedsättning frågor till den svenska staten. Nu har Sverige svarat på de 46 frågorna och i april ska Sverige förhöras av kommittén.
 • Samråd med funktionshindersrörelsen

  I artikel 4:3 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framgår att funktionshindersorganisationerna har mandat från FN att bli aktivt involverade i beslut som rör personer med funktionsnedsättning. I regeringens strategi framhålls att funktionshindersrörelsen har en central roll att spela som röstbärare och opinionsbildare.
 • Projekt DOA och Redskapsboden uppmärksammade

  Lokaltidningen i Helsingborg har uppmärksammat att HSO Skåne har fått ekonomiska medel från Arvsfonden till projekten DOA, De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar och Redskapsboden. Artikeln beskriver bland annat målen med projekten – att fler personer
 • Seminarier i projekt DOA

  Projekt DOA, De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar, har nyligen haft två seminarier om arbete för personer med funktionsnedsättning. Rubriken på seminarierna var ”Vill din kommun vara ett föredöme som arbetsgivare?” och de riktade sig till politiker och tjänstemän från Skånes kommuner.