Nyheter 2013

Nedan kan du läsa HSO Skånes nyheter från 2013. Tryck på nyheten för att läsa mer.

 • Gemytligt Jubileum!

  HSO Skåne firade sitt 50-årsjubileum den 3 december. Det blev både nostalgiska tillbakablickar och utkik in i framtiden. - En gemytlig och trevlig dag, uttalade ett flertal av deltagarna.
 • Funktionshinderforskningen i södra Sverige

  En gång om året, på HAREC-dagen, presenteras det senaste inom funktionshinderforskningen i södra Sverige. Konferensen som anordnas av Sydsvenskt centrum för funktionshinderforskning är en inspirerande mötesplats för funktionshinderrörelsen, forskare och praktiker.
 • Välbesökt hälsokonferens

  HSO Skånes hälsokonferens lockade många deltagare från våra medlemsföreningar. Programmet innehöll inspirerande föredrag om mat och kosthållning samt olika aktiviteter som har anordnats i föreningar och inom en kommun. Björn Hellkvist höll ett mycket gripande föredrag om att inte ge upp trots en svår diagnos.
 • För din egen skull

  LIF – de forskande läkemedelsföretagen har tagit fram ”Kort om läkemedel” för att bidra till en ökad patientsäkerhet. Det är en filmserie med korta filmer på mellan 2-20 minuter. Titta på utbildningsserien, den ger kunskap kring många viktiga bitar inom vården samt din egen hälsa och säkerhet.
 • Brister i dokumentation vid utskrivning

  En vanlig orsak till vårdskada är brister i kommunikationen vid övergång mellan vårdgivare. Senast samma dag som patienten skrivs ut från den slutna vården skall information om patientens behov av hälso-och sjukvård samt socialtjänst överföras från den slutna vården till berörda enheter inom den öppna vården och socialtjänsten.
 • Många utestängs enligt ny undersökning

  Drygt 1 500 personer med olika funktionsnedsättningar, t.ex. allergi, rörelsehinder och hörselskada, har svarat på frågor i Handisams nya undersökning om nöjesliv. Var femte person med funktionsnedsättning möter ofta eller alltid hinder vid besök på caféer, restauranger eller barer. De flesta väljer då att gå någon annanstans.
 • Arbetet i projekt DOA

  Projekt DOA finansieras av Arvsfonden. Nyligen har en redovisning för år ett och en ansökan för år två lämnats in till Arvsfonden. Nedan följer en sammanfattning över de första åtta månaderna i projekt DOA.
 • Rekrytering av personer med funktionsnedsättning

  När man talar om rekrytering av personer med funktionsnedsättning kommer ofta olika hinder upp. Det kan till exempel vara att det inte finns pengar för att anställa, att facket ställer krav som upplevs svåra att utföra och att man upplever att det innebär extraarbete som man inte har tid till.
 • Nominera till HSO Skåne priset 2014

  Nu vill vi hylla bra arbetsmarknadsinsatser inom funktionshinderområdet, nominera den person eller organisation som du tycker ska få HSO Skånes pris på kongressen 2014.
 • Mitt i händelsernas centrum

  Den 23 september stod funktionshinder och utveckling i centrum för FN: s högnivåmöte i New York med uttalanden från över 50 medlemsstater, FN-organ och det civila samhället. Mötet var historiskt på så sätt att det var första gången som tillgänglighetsfrå
 • Personlig rörelse – en självklarhet för alla?

  Personlig rörelse är något som är en självklar nödvändighet för att kunna leva ett normalt liv. Att kunna ta sig ur sängen på morgonen när man själv vill, att kunna ta en promenad, att gå på toaletten och att klä på sig är något som med nedsatt personlig rörelseförmåga kommer att bli lika ansträngande som att bestiga berg.
 • Synskadad fick rätt spis

  Burlövs kommun har gjort fel när de nekade bostadsanpassning av en spis till en synskadad kvinna i Arlöv. Det slog Förvaltningsrätten i Malmö fast i förra veckan. När en äldre kvinna med synnedsättning flyttande in i sin nya bostad upptäckte
 • Sjukresorna måste bli mer prioriterade

  Revisorerna i Region Skåne har gett Helseplan Consulting AB i uppdrag att granska hur sjukresorna fungerar i regionen. Sjukresorna skall fungera på ett ändamålsenligt sätt, de ska organiseras, planeras, informeras och kommuniceras så att de främjar patientsäkerheten.
 • Läs Redskapsbodens nya blogginlägg

  Denna vecka har samtliga 15 testpiloter med egen erfarenhet från någon form av funktionsnedsättning fått allt material de ska ha för att kunna testa det första verktyget i Redskapsboden. Läs mer följ länken http://www.
 • Arbetsförmedlingen ses över

  Regeringen ska göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen. En väl fungerande matchning mellan arbetssökande och lediga jobb är av stor betydelse för en god utveckling på arbetsmarknaden.
 • Regionservices plan för tillgänglighet

  Regionservice har tagit fram en plan för att identifiera de åtgärder och insatser som krävs för att tillgängliggöra verksamheter inom Regionservices ansvarsområde. I planen redovisas konkreta åtgärder som inventering, uppföljning samt ett strukturerat åtgärdsprogram. Slutredovisningen har presenterats för Fastighets- och servicenämnden.
 • FN:s övervakningskommitté riktar 46 skarpa frågor till regeringen

  Övervakningskommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer 46 skarpa frågor till den svenska regeringen som ska besvaras inför förhöret under våren.  Övervakningskommittén vill bland annat att
 • Tillgänglighetsnätverket – ett sätt att delta och påverka i Redskapsboden

  Inom projektet Redskapsboden finns det olika sätt att delta och bidra med kunskap, funderingar och goda lösningar. Om man t.ex. arbetar i kommunal, landstings- eller statlig verksamhet kan man delta i tillgänglighetsnätverkets träffar.
 • Använd konventionen!

  Gång efter annan uppmärksammas det att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inte används i den utsträckning som behövs. Många chefer, politiker och medarbetare saknar kunskap om vad konventionens artiklar innehåller och hur dessa påverkar deras arbetsområde.
 • Personlig assistans i Norden

  De nordiska länderna har deltagit i en konferens om personlig assistans. Konferensen anordnades i Stockholm av det svenska Socialdepartementet i samarbete med Nordens Välfärdscenter.
 • Ny satsning av regeringen

  Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå olika sätt för patienter med kroniska sjukdomar att skatta sin hälsa. Data ska rapporteras in till sjukvården. Det kallas patientrapporterade utfallsmått.
 • Habilitering och hjälpmedel intakt efter Skånevårdens omorganisation

  Redan i maj kom beskedet om större omorganisation av den skånska sjukvården. Habilitering och hjälpmedelsinsatser fortsätter som vanligt med sin drift, nu i egen division och med fortsatt egen styrning genom habilitering- och hjälpmedelsnämnden.
 • Människovärde: att vara skyddad från integritetskränkningar

  Integritet är ett ganska vanligt ord i medierna. Det pratas ofta om hur medborgarens integritet ska kunna skyddas i en tid när de flesta av oss lägger upp bilder på oss själva, våra barn och våra vänner på internet. Många bloggar om sin vardag och allt fler postar inlägg på olika sociala medier.
 • Läkemedelslagen

  Lagen har omarbetats efter ett beslut från regeringen 2009. Det innebär inga stora sakliga förändringar och målsättningen med lagen är fortfarande till för att skydda befolkningen. Syftet med läkemedelslagen är i korthet en lag som är till för
 • Sök hälsobidrag - aktivera din förening!

  HSO Skåne har nya sökbara medel för hälsoaktiviteter för våra medlemsorganisationer och deras lokalföreningar. Vi har i nuläget en stor kvarvarande pott att fördela inför hösten och vill gärna se både nya och gamla sökanden och aktiviteter.
 • Ett tips till dig som gillar naturen

  Lördagen den 14 september kl: 11:00 - 15:00 invigs det ett nytt strövområde i Arrie. Arrie ligger någon mil utanför Malmö. De senaste åren har området gjorts i ordning och för att fira detta ordentligt håller Stiftelsen Skånska Landskap en invigning
 • Dags att spänna musklerna?

  Vi har ett spännande verksamhetsår framför oss. Nästa år är det valår och det innebär kongressår för HSO Skåne. Förberedelser inför valet och framtagande av nytt arbetsprogram för HSO Skåne kommer att köra igång under hösten.
 • Patientmaktsutredningens slutbetänkande

  Patientmaktsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande ”Ansvarsfull hälso- och sjukvård” (SOU 2013:44). Utredningen har lämnat förslag till en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation som ska ersätta HSL (hälso-och sjukvårdslagen).
 • Hjälpmedelsinstitutet blir en del av ny myndighet

  Socialdepartementet har föreslagit i en promemoria att lägga ner Hjälpmedelsinstitutet samt byta namn på myndigheten Handisam till Myndigheten för delaktighet. Genom denna förändring hoppas man på att effektivisera arbetet för ett tillgängligare samhälle.
 • Tillgänglig bio

  Svenska Filminstitutet och Post- och Telestyrelsen har överlämnat sin rapport Tillgänglig bio till kulturministern. År 2011 fick de i uppdrag att utveckla den sändnings- och mottagningsutrustning som krävs för att film på bio ska vara tillgänglig för alla.
 • Hur går det i projekt DOA?

  Projekt DOA startade 1 februari och har snart varit igång i fem månader. Mycket arbete har hunnits med under denna tid och i följande text finns en beskrivning av hur arbetet går i projektet.
 • Nytt funktionshinderpolitiskt program

  HSO Skånes styrelse har under våren arbetat fram förslag till inriktning för vårt funktionshinderpolitiska program för perioden 2014-2018. Föreslagna områden är Tillgänglighet, Kvalitet i välfärdstjänsterna samt Arbete/Utbildning.
 • Politiskt deltagande – en möjlighet att själv förändra

  De flesta i Sverige tar nog demokrati, fria val och att kunna påverka politiken för givet. Att kunna rösta i fria val i den närmaste vallokalen eller att kunna bli vald till en politisk församling är saker som många inte lägger någon vikt vid.
 • Rapport om stöd till funktionsnedsatta

  Socialstyrelsen har gett ut en rapport som redovisar öppna jämförelser av kommuners, stadsdelars och enheters stöd till personer med funktionsnedsättning. I rapporten finns både kommunala och enskilda utförare med. Det är fjärde gången som Socialstyrelsen publicerar jämförelserna.
 • Välfärd hos barn

  Socialstyrelsen har gett ut en rapport om välfärden hos barn och unga. I rapporten åskådliggörs hälsa samt verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som påverkar ungas levnadsförhållanden.
 • HSO Skånes tankesmedja

  HSO Skånes tankesmedja är ett projekt som är finansierat av Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel. Projektet har som sitt uppdrag att ta fram och initiera diskussioner om hur handikapprörelsen behöver utvecklas i en ständigt föränderlig omvärld.
 • Hur är läget på arbetsmarknaden

  Hur ser arbetsmarknaden ut för personer med funktionsnedsättning? Har den ändrats något sedan förra året? Detta är frågor man kan få svar på genom att läsa Handisams uppföljning av hur arbetet går med att genomföra regeringens strategi för funktionshinderspolitiken.
 • Rapport från Handikappförbundens kongress, 15-16 maj

  Två intensiva dagar bjöd på intressanta föreläsningar, paneldebatt och en rad högst aktuella frågeställningar inför framtiden. Fokus låg på kommande val 2014, bristande tillgänglighetsarbete, rättssäkerhet och en tillbakablick på vad som hänt med riksdagspartiernas utlovade funktionshinderpolitik.
 • Erfarenheter av insatser till socialt utsatta grupper

  HSO Skåne efterfrågar erfarenheter av insatser inom er föreningen som riktat sig till socialt utsatta grupper i samhället. Det kan handla om försök till information, preventivt arbete eller medlemsvärvning till en specifik målgrupp.
 • Maktutjämning för brukarinflytande

  Det är av stor vikt att professionen tar tillvara brukarens kunskap och erfarenhet och inte ser brukaren som en mottagare av insatser. Ge ekonomisk ersättning till brukarrepresentanterna, visa att deras arbete är betydelsefullt. Våga göra en maktutjämning för att få en bra brukarsamverkan. Läs Socialstyrelsens rapport ”Att ge order och lämna plats”
 • Det går för långsamt

  Handisams lägesbedömning för 2013 visar att om de strategiska myndigheterna ska hinna uppfylla sina delmål till 2016 måste de öka takten. Detta gäller även kommuner, regioner och landsting.
 • Redskapsboden – en del av Arvsfondsfamiljen

  

HSO Skånes projekt Redskapsboden - Från FN-konvention till vardagsverklighet är finansierat med medel från Arvsfonden. Vad innebär det att vara ett Arvsfondsprojekt och kan vem som helst söka pengar från Arvsfonden?
 • Nytt nummer av HSO Skåne nr 2 2013

  I detta nummer av HSO Skåne blickar vi delvis tillbaka på det år som gått. Vad jobbade vi med och vilka var de viktigaste områdena? Läs också ledaren som tar upp de intressepolitiska utmaningar som vi står inför.
 • Projektet börjar slå rot

  Det har snart gått tre månader och Redskapsboden som projekt börjar slå rot på allvar. Det har varit en hektisk tid med många möten, resor och mycket kontaktknytande. Många är intresserade av projektet och vill delta.
 • Arbete – en utgångspunkt för ett gott liv

  Många människor upplever att en stor del av deras liv går åt till att vara på jobbet. Men det finns ett stort antal personer som inte har något arbete att gå till. I flera fall beror det inte på att det saknas arbeten eller att dessa individer inte har den erfarenhet eller kompetens som behövs utan endast på att de har en funktionsnedsättning.
 • Tillgänglig digital kommunikation

  HSO Skåne deltog vid årets tillgänglighetsdagar i Stockholm, som arrangeras av FUNKA. Föreläsningarna handlade om tillgängligheten till webben, hur olika länder arbetar med tillgängligheten och betydelsen av att webben och all digital kommunikation är tillgänglig för alla.
 • Förutsättningar i arbetslivet

  Statistiska Centralbyrån har i uppdrag av Arbetsförmedlingen gjort en undersökning år 2012 av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Syftet har varit att få insikt om villkoren på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning i jämförelse med övriga befolkningen. Resultatet presenteras i rapporten ”Förutsättningar i arbetslivet”.
 • Länsombudsmannens tankar kring ny patientlag

  Antalet ärenden till patientnämnden i region Skåne ökar under 2012. Kan en ny patientlag på sikt bidra till förändring, och i så fall hur? Följ länken. Länsombudsman Magnus Thenes blogg
 • Ärenden till Patientnämnden

  4 036 ärenden kom in till Patientnämnden i Region Skåne år 2012. Det är en ökning med sex procent från året innan. Patienterna är mest missnöjda med att kommunikationen med vården fungerar dåligt och att regler om avgifter och vårdgaranti är för krångliga.
 • Utökat stöd till nya hälsogrupper

  Det finns nu ny möjlighet att söka medel från HSO Skåne för uppstart av nya hälsogrupper. Efter avslutningen av Uppdrag Plushälsa har HSO Skåne en överenskommelse med Region Skåne om att fortsätta i mindre skala med stöd till nystartade grupper.
 • Tillgänglighet på lika villkor

  Genom FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förbinder stater sig att se till att tillgängligheten till olika samhällsfunktioner sker på lika villkor och att ändamålsenliga åtgärder vidtas för att detta ska blir verklighet. Men vad betyder lika villkor och att vidta ändamålsenliga åtgärder?
 • Länsombudsmannens tankar kring levnadsförhållanden

  Läs bloggen följ denna länk till Magnus Thenes blogg
 • Levnadsförhållanden bland funktionsnedsatta

  Enligt Statistiska Centralbyråns statistik från 2010/11 är dålig hälsa vanligare bland personer med funktionsnedsättning än bland övriga befolkningen. Det gäller både för vuxna och barn.
 • Sjukdomsförebyggande arbete

  Hur har Region Skåne använt sig av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder? Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr med exempel.
 • Socialt ansvarstagande måste få större plats

  Alla offentliga Upphandlingar måste ta mer hänsyn till socialt ansvarstagande och kvalité. I utredningen tas vikten upp att verksamheterna tar fram av en hållbar och genomgripande strategi för upphandling. Från HSO Skåne ser vi detta som ett underlag i vårt fortsatta påverkansarbete gentemot Region Skåne.
 • Hemleverans av läkemedel

  Patienterna ska ha rätt att få sina receptbelagda läkemedel inom 24 timmar enligt Läkemedels- och apoteksutredningen. Socialstyrelsen anser att apoteken borde bli skyldiga att erbjuda hemleverans av läkemedlen när de inte klarar av tidskravet.
 • Konsekvens av hälsovalet

  Myndigheten för vårdanalys har utkommit med en rapport gällande Hälsovalet. Det är en jämförande studie (Vem har vårdvalet gynnat?) mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården.
 • Nytt HSO Skåne ute nu

  Läs vårt nya nummer av HSO Skåne Går att ladda ner här i PDF format HSO Skåne Nr 1 mars 2013 
 • Enkäter blir allt viktigare

  Det är viktigt vad patienterna tycker. När TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ska fatta beslut om priser och subventioner för nya läkemedel vill de ha patientenkäter som underlag.
 • Samverkan med Skånetrafiken för förbättrade serviceresor

  HSO Skåne har nyligen träffat representanter från Skånetrafiken för att diskutera den senaste tidens problem med färdtjänsten samt planerade förbättringsåtgärder. En väl genomtänkt åtgärdsplan och total politisk enighet är viktiga förutsättningar. Man ber även om hjälp från resenärerna att rapportera problem.
 • Redskap för förändring

  HSO Skåne startar nu projekt Redskapsboden, som ska ta fram konkreta arbetsredskap för att förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen innefattar bl.a. 26 rättighetsartiklar som täcker in de flesta livsområden och Sverige har förbundit sig att leva upp till dessa rättigheter.
 • Projekthandläggare DOA

  Emelie Rydberg har nyligen påbörjat sin tjänst som projekthandläggare i projektet DOA, De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar. Emelie har sedan länge varit intresserad av och arbetat med personer med funktionsnedsättningar på olika sätt.”
 • Socialstyrelsen kritiserar skånsk sjukvård

  Socialstyrelsen har kritiserat den skånska sjukvården gällande antalet överbeläggningar under 2012 på sjukhusen i Malmö, Helsingborg och Kristianstad.... Läs mer på Bloggen där HSO Skånes ombudsman Magnus Thene har skrivit ett nytt inlägg.
 • Redskapsboden har startat

  Susanne Svensson har nyligen påbörjar tjänsten som handläggare för projektet Redskapboden. Susanne är jurist och har erfarenhet av att arbeta med rättighetsfrågor i olika sammanhang, både i Sverige och internationellt.
 • Olagliga läkemedel visst egenansvar

  Som konsument måste du själv ta ansvar för ditt eget liv. Därför skall aldrig mediciner inhandlas på oseriösa webbutiker på Internet. De kan se identiskt lika ut som originalet och vara nästan 50 % billigare, men biverkningarna kan kosta dig livet.
 • Vad betyder en storregion?

  Inom projektet Tankesmedjan diskuterades vad en ny storregion skulle betyda för handikapprörelsen. För några var tanken skrämmande, för andra innebar det nya möjligheter till utveckling.
 • Sjukdomsförebyggande arbete

  Hur har Region Skåne använt sig av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder? Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr med exempel.
 • Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

  FunkA-utredningen presenterar ett välkommet tillägg till den sedan tidigare omfattande utredningen kring arbete och funktionsnedsättning. Tillägget ger förslag på förbättrade lösningar gällande både arbetshjälpmedel samt försäkringsskydd för den enskilde.
 • Naturunderstödd rehabilitering

  Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har beslutat att genomföra naturunderstödd rehabilitering för patienter med kvarstående kognitiva besvär efter stroke. Forskningsprojektet är ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.