Nyheter 2012

Nedan kan du läsa HSO Skånes nyheter från år 2012. Tryck på nyheten för att läsa mer.

 • Hälso- och sjukvårdens organisation

  Regeringen beslutade 2011 att de ville stärka patientens ställning inom vården. Utredaren som tar fram förslaget på en patientlagstiftning har nu även fått uppdraget att ta fram en lag om hälso- och sjukvårdens organisation.
 • Hälso- och sjukvårdens organisation

  Regeringen beslutade 2011 att de ville stärka patientens ställning inom vården. Utredaren som tar fram förslaget på en patientlagstiftning har nu även fått uppdraget att ta fram en lag om hälso- och sjukvårdens organisation.
 • HSO Skåne inventerar vårdcentraler

  Under hösten har ett betydande arbete utförts av HSO Skånes tillgänglighetsgrupp med att inventera skånska vårdcentraler. Ett varierande resultat visar att vi har en bit kvar till målet att nå ett samhälle som är tillgängligt för alla.
 • HSO Skåne startar två nya projekt

  På sitt decembermöte beviljade arvsfonden HSO Skåne två nya projekt. Det ena går ut på att fortsätta det positiva arbete som påbörjats i projektet SIA – Stegen in i arbetslivet, men med inriktning mot offentliga arbetsgivare. Projektet har fått arbetsnamnet DOA – De offentliga arbetsgivarnas ansvar.
 • Färdtjänsten som försvann

  Under en längre tid har färdtjänsten återigen figurerat som ämne i dagspress. Brukare och anhöriga har genom sina återberättade erfarenheter fått igång en kedja av inlägg där det ena exemplet efter det andra.
 • Från särskolan till arbete

  Ungdomar som har en funktionsnedsättning har mycket svårt att få ett arbete. Gemensamt för dessa ungdomar är att de finns i gränslandet mellan sjukförsäkringssystem och arbetsmarknaden.
 • SIA - Ett framgångsrikt projekt

  Sia-projektet har avslutats med en tredje årskonferens. På konferensen deltog ett 80-tal personer, allt från beslutsfattare till dem som dagligen arbetar med att få ut yngre funktionsnedsatta på arbetsmarknaden. De flesta kom för att få höra om den metodik som har använts inom projektet och som har gjort att det rönt stor framgång.
 • De åtta millenniemålen

  I rapporten Millenniemålens bortglömda barn tas rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning upp. Den glädjande statistik som FN-organet Unesco rapporterar om utesluter barn med funktionsnedsättningar.
 • Morot för kommunerna

  I Handisams rapport Hur är läget i kommunerna? sammanfattas hur arbetet går för kommunerna med att skapa ett samhälle för alla. I rapporten tas sju olika områden upp. Vi får hoppas att rapporten blir en morot för fortsatt arbete.
 • Nytt uppdrag för Barnombudsmannen

  Regeringen anser att det är viktigt att ta reda på hur barn och unga med funktionsnedsättning upplever sin situation.
 • Ännu säkrare vård

  Den 1 januari 2011 trädde en ny patientsäkerhetslag i kraft. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inledde en stor satsning på prestationsbaserad ersättning för uppnådda mål gällande utvalda patientsäkerhetsindikatorer.
 • Flerlänsmöte i framtidens tecken

  Den 13-15 november träffades merparten av Sveriges HSO-föreningar på länsnivå och fick möjlighet att lyssna på föreläsningar kring framtidens patienter, apoteksnäringen samt patient- och anhörigfokus. Dagarna gav även möjlighet att stärka det länsöverskridande arbetet.
 • Samarbete kring hälsa

  Nätverket Onödig Ohälsas ambition är att påverka samhället så att frågan om den ojämna hälsan kommer upp på agendorna. Nätverket bjöd in till en inspirationsdag om folkhälsa och funktionshinder.
 • Påverka, du kan göra skillnad!

  Var med och svara på frågor som rör vardagslivet, hur fungerar kollektivtrafiken eller hur tillgängligt är det för dig när du vill gå på bio?
 • En fantastisk möjlighet

  Astrid Lindgrens barnsjukhus erbjuder sjuka barn en möjlighet till vård i hemmet . Oftast har de 20 barn inskrivna samtidigt som får vård i hemmet. Vården kommer hem i stället för att de ska behöva ligga inne på sjukhus.
 • Ideella sektorn inom vården

  Den ideella sektorn har allt mer blivit en aktör på välfärdsmarknaden. Detta kan kopplas ihop med införandet av kundvalssystem för skolor, äldreomsorg och primärvård.
 • Kompetensutveckling på området funktionshinder

  För att förbättra bemötandet och öka samarbetet runt personer med funktionsnedsättning erbjuds nu 6 800 anställda från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner kompetensutveckling.
 • Informationsinsatser behövs

  Sedan hälso- och sjukvårdslagen ändrades den 1 juli 2010 har patienter som behöver det rätt att få en fast vårdkontakt. Det är mycket få patienter som begär en fast vårdkontakt och kännedomen om lagen är mycket liten hos hälso- och sjukvårdsverksamheterna.
 • LOV

  Nu har regeringen tillsatt en utredning kring att införa LOV, lagen om valfrihet inom socialtjänstområdet. Utredningen skall belysa fördelar och nackdelar med att införa en obligatorisk lagstiftning.
 • Tandvårdsstödet blir bättre

  Det införs nya delar i det statliga tandvårdsstödet. Föreskriften TLVFS 2012:2 samt ett särskilt tandvårdsbidrag för vissa patientgrupper som börjar gälla 2013. Patienter med mycket tandvårdsbehov kommer få bättre skydd.
 • Tankar inför framtiden

  I början av oktober samlades en grupp personer från handikapprörelsen för att diskutera framtiden. I handikapprörelsen är vi många gånger så uppe i nuet att vi inte noterar förändringar i omvärlden, utan kör på i samma spår. Detta resulterar ofta i minskat medlemsantal, färre engagerade och minskat samhällsinflytande. Organisationen är i otakt med tiden.
 • Vårdvalssystemet

  Sveriges kommuner och landsting har i en rapport kartlagt och jämfört vårdvalssystemen i Sveriges 21 landsting år 2012. I rapporten studeras hur villkoren förändrats sedan vårdvalet infördes. Vårdvalssystem i primärvården är sedan 2010 obligatoriskt enligt hälso- och sjukvårdslagen.
 • Stegen in i arbetslivet

  Välkommen till 2012 års konferens som anordnas av SIA. Den 7:e december kommer det bjudas på en heldag där du får möjlighet att höra spännandeoch intressanta föreläsningar som bygger på de frågor SIA arbetar med.
 • Budget för funktionshinder 2013

  Regeringens presenterade budgetförslag bjuder på skärpt kontroll för assistansersättning samt en utökad satsning på utbildning för omsorgspersonal.
 • Äntligen

  Äntligen införs sammanhållen journalföring i Sverige inom hälso- och sjukvården. Patientsäkerheten kommer nu att öka genom att vårdpersonalen kan få kunskap och information om patienten.
 • Företagslunch i Höganäs

  HSO Skåne blev nyligen inbjudna att medverka vid företagslunchen i Höganäs kommun. Cirka 110 lokala företagare, politiker och tjänstemän deltog under besöket som innefattade presentation av olika verksamheter samt lunch och mingel.
 • Mer stöd till anhörigvårdare

  Anhörigvårdare är en viktig resurs för samhället. 1,3 miljoner svenskar ger omvårdnad till någon närstående. Anhörigstödet måste i dag ses över och kommunens skyldighet att ge stöd måste spridas till anhörigvårdarna.
 • Nya arenor?

  Tio representanter från HSO Skånes medlemsorganisationer fick en första inblick i att arbeta med sociala medier. Utbildningen är en del i ett av våra projekt, som går ut på att handikapprörelsen måste bli bättre på att använda nya möjligheter till kommunikation och information.
 • HSO Skåne lämnar remissvar på Regional Kulturplan för 2013-2015

  I slutet av våren kom Region Skånes remissversion av den Regionala Kulturplanen. HSO Skåne har lämnat remissvar på kulturplanen då vi anser att den saknar direkta skrivelser kring hur arbetet med ökad tillgänglighet till kulturen skall fortgå ur ett funktionshinderperspektiv
 • Brukarpanelens inspirationsseminarium

  Region Skånes nya brukarsamverkan – brukarpanelen – arbetar tematiskt under nya arbetsformer och med tonvikt på dialog. Den 24 augusti hölls ett inspirationsseminarium på temat arbetsmarknad vid Malmö Börshus.
 • Kollektivtrafik som fungerar

  HSO Skåne höll 2012-09-05 en insiktsutbildning för Skånetrafikens personal. Att resa tåg och buss i Skåne när man har funktionsnedsättning fungerar, men det finns en del att tänka på.
 • Hälsan hos funktionsnedsatta barn

  Barn och unga med funktionsnedsättning utgör en viktig grupp inom funktionshinderpolitiken. I rapporten ”Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna” får vi aktuell kunskap om hur barn och unga med funktionsnedsättning lever och mår.
 • Patienten i centrum

  För att eliminera ojämlikheten i vården måste vi sätta patienten och dennes rättigheter i centrum. Kommissionen för jämlik vård pekar ut områden där det krävs snabba åtgärder. Flytta makten från landsting till patient.
 • Barn och unga på LSS-boende

  Nu finns det föreskrifter för att förbättra för barn och unga som inte kan bo hemma trots stödinsatser. Samhället har ett stort ansvar att se till att dessa barn får en bra uppväxt och goda levnadsförhållanden.
 • Rätt till självbestämmande

  En utredning skall lämna förslag till reglering avseende personer som är beslutsoförmögna och på så sätt saknar helt eller delvis förmåga att se sitt eget bästa. Inom hälso- och sjukvården och tandvården gör lagarna att goda män inte kan hjälpa till i dessa situationer.
 • Teletjänster som ökar kommunikationen

  Post- och telestyrelsen, PTS, erbjuder personer med funktionsnedsättning olika typer av kommunikationstjänster. Den mest använda tjänsten är ”kostnadsfri nummerupplysning” och den vänder sig till dem som har svårt att använda tryckta telekataloger.
 • Ytterligare ett steg

  Den 14 juni fattade riksdagen ytterligare ett avgörande beslut i rätt riktning. En majoritet gav regeringen i uppdrag att snarast lägga fram ett lagförslag som gör otillgänglighet till diskriminering.
 • Fel råd, stora konsekvenser

  Rådgivningen som ges för receptfria läkemedel är bristfällig. Kunskapsbristen är stor och rådgivningen kan i vissa fall vara helt felaktig. Detta kan leda till allvarliga incidenter då vissa mediciner interagerar med andra receptfria läkemedel.
 • Vad krävs för att vi skall se kraften?

  Arbetsförmedlingen har på regeringens uppdrag genomfört en konferens med namnet Se kraften, i syfte att skapa uppmärksamhet på funktionsnedsatta som en tillgång på arbetsmarknaden. Själv är jag skeptisk till kampanjer och tycker att det är viktigt
 • Brister i journalföringen inom tandvården

  Socialstyrelsen, Försäkringskassan samt Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, konstaterar att det finns ett behov av förbättringar avseende journalföringen inom tandvården. Brister i journaldokumentationen leder till minskad patientsäkerhet.
 • Lägesbedömning av funktionshinderpolitiken

  Regeringens strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2016 bygger på ett tjugotal myndigheters uppföljning av nuläget inom respektive myndighets område. Handisam har sedan bearbetat deras nulägesanalys och publicerat detta i en rapport.
 • Positiva vibbar!

  Vår målsättning när vi träffar kommunföreträdarna är att varje kommun skall nyanställa minst tre personer med funktionsnedsättning, plus en per tusen anställda. Om vårt mål blir verklighet för alla Skånes 33 kommuner samt Region Skåne,
 • Ett steg i rätt riktning!

  Den 31 maj beslutade en majoritet i arbetsmarknadsutskottet att uppdra åt regeringen att snarast lägga fram förslag till en lagstiftning som gör otillgänglighet till diskriminering. Denna fråga har utretts under snart ett årtionde, i olika utredningar och departement. Det är en lagstiftning som Sverige behöver.
 • Enklare myndighetsstruktur

  I utredningen Gör det enklare! analyseras hur vården ska minska ohälsan och skapa en jämlik vård. Utredningen föreslår att tio myndigheter ska läggas ner och ersättas med fyra. Dessutom vill man slå ihop Hälso- och sjukvårdslagen med Socialtjänstlagen.
 • Var står riksdagen?

  Tillgängligheten är en nyckelfråga för funktionshinderpolitiken och grunden för en framgångsrik utveckling på området. Tillgänglighet är nödvändig för att kunna delta i samhällets utbud och också nödvändig för att kunna påverka samhället demokratiskt.Sverige har inte denna tillgänglighet idag. En kraftfullare lagstiftning behövs.
 • Debatt: Hur ska vi mäta kvalitet i primärvården?

  Publicerad 2012-04-25 på Praktikertjänst Låt riksgemensammamått ge debatt i rätt frågor skriver Dagens Medicin, 2012-04-25, som rubrik på Praktikertjänst, Miljöpartiet och HSO i Skånes gemensamma debattartikel.
 • Det finns platser kvar

  Studera ämne inom funktionshinderområdet i höst. Det finns platser kvar till kurserna vid Malmö högskola.  Nätburen distans/halvfart Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap A-nivå, 1-30 hp Kursen ger grundläggande orientering
 • Region Skåne satsar på tillgängligheten

  Nu skall alla medborgare på ett enkelt sätt kunna anmäla hinder i den fysiska tillgängligheten på alla Region Skånes fastigheter. Även om du går på en privat vårdcentral skall anmälan tas emot och behandlas. Region Skåne lanserar tillsammans med HSO Skåne en ny webbtjänst. För dig som inte har dator kommer det att gå att ringa in.
 • Politiska beslut saknas

  Endast hälften av kommunerna respektive landstingen har politiska beslut för att öka möjligheten för funktionsnedsatta att få arbete. Trots att Sverige visar dåliga siffror när det gäller att anställa människor med funktionsnedsättningar vill endast fem procent inom kommuner och landsting att en kvoteringslag införs.
 • Socialt ansvar inom offentlig upphandling

  Redan 2010 skrevs det in i svenska lagar och EU-kommissionen publicerade en vägledning kring socialt ansvar vid upphandling. I utredningen tas behovet av social hänsyn upp som en viktig del att titta på vid offentliga upphandlingar.
 • Fler personer i arbete

  FunkA-utredningen har i dagarna lämnat sitt betänkande Sänkta trösklar – högt i tak. Man vill reducera de stödformer som finns i dag från fem till två. De arbetsgivare som anställer med lönestöd skall även få betalt för andra kostnader än lönen.
 • Hot mot rättssäkerheten

  I Socialstyrelsens nya rapport redovisas den granskning som har gjorts av insatser för psykiskt funktionsnedsatta mellan åren 2009 till 2011 med fokus på 2011. Rapporten påvisar stora brister, många kommuner bryter mot lagar och förordningar.
 • Patientsäkerheten skall bli bättre

  Anmälningar om vårdskador görs till Socialstyrelsen enligt den nya patientsäkerhetslagen (2010:659). Socialstyrelsen skall nu i en rapport till Regeringskansliet redogöra för hur klagomålshanteringen fungerar.
 • Rapport från årsmötet

  Den 24 april hölls årsmötet vid HSO Skåne. Cirka 60 representanter från våra medlemsorganisationer deltog och började kvällen med lättare förtäring och mingel.
 • Skånekommuner nobbar funktionshindrade

  Sydnytt 23 april 2012 Funktionshindrade i Skåne har svårt att få anställning inom kommunerna. Nästan alla som får jobb via Samhall går till ett privat bolag. Och kommunalrådet i Malmö, Andreas Schönström menar att kommunens verksamheter är för "slimmade" för att de funktionshindrade ska få plats.
 • Diskrimineringslagstiftning viktigast!

  Vid ett samarbetsmöte i Jönköping, mellan ett antal läns-HSO i södra Sverige deltog Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman. – Att otillgänglighet blir diskriminering är en av våra viktigaste frågor, menade hon.
 • En aktivare handikappolitik

  HSO Skåne och ABF Skåne inbjöd till en heldags handikappolitisk utbildning i Eslöv den 14 april på Medborgarhuset. Tiotalet aktiva från handikappföreningarna hade anmält sitt intresse.
 • Kartläggning av levnadsvillkor

  Statistiska centralbyrån skall ta fram data över levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar inom olika samhällsområden.
 • IT och tillgänglighet

  IT måste bli användarvänligt och få en ökad användbarhet. Det skall vara lätt och säkert för alla. Därför inrättar regeringen ett användningsforum med strategiska beslutsfattare.
 • Bättre palliativ vård

  Den palliativa vården skall bli bättre. Det första nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige är lanserat. Värdegrunden är närhet, helhet, kunskap och empati.
 • Var finns patienten?

  Sydsvenskan refererar den 2 april till en forskningsrapport där läkare ger processen av sammanslagningen av de båda universitetssjukhusen i Skåne svidande kritik. Forskarens rapport bygger på 355 läkares svar,
 • Utbildning om den Nationella Patientenkäten

  ”Handikapporganisationerna bör använda sig av resultaten i den Nationella Patientenkäten för att få till förändringar inom vården” var budskapet från föreläsarna på HSO Skånes utbildning. Som vårdkonsumenter och skattebetalare ska handikapprörelsen ställa krav. På 1177:s hemsida kan man jämföra vårdcentraler och ser hur patienter skattar deras kvalitet ur olika perspektiv.
 • Bättring behövs

  Bara 31 av 290 kommuner har inventerat sitt bostadsbestånd från ett tillgänglighetsperspektiv. Boverket har även påbörjat arbetet med Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN) 3, som skall göra föreskriften HIN2 tydligare. Boverket redovisar detta i sin rapport till staten, kring arbetet med funktionshinderpolitiken.
 • Kompetens är kvalitet

  Människor som arbetar med att ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning måste ha rätt kompetens för att på bästa möjliga sätt ge den vård och stöd som krävs.
 • Regionen satsar på mångfald

  Region Skåne driver och deltar i flera olika projekt för att anställa eller ge praktik till personer med psykiska funktionshinder. Regionen vill skapa hållbara arbetsplatser och de har redan tagit in några personer som har börjat praktisera.
 • Efterfrågad utbildning

  Inom ramen för HSO Skånes projekt Nytt Inflytande Nya Arenor, NINA 3.0, har sex utbildningar om sociala medier genomförts. Det innebär att ett sextiotal personer har fått en grundläggande utbildning om Facebook, informationssökning med Google m.m.
 • Hembesöksbilar

  Hembesöksbilarna är en del av Hälsoval Skåne. Bilarna skall hjälpa dem som har det svårt att ta sig till en vårdcentral på grund av ålderdom eller multisjukdom. Det gäller även för barn vars föräldrar inte kan ta dem till en vårdcentral.
 • Åtgärder mot fusk

  Utredningen ”Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning” (SOU 2012:6) har överlämnats till regeringen. I utredningen ges förslag på hur man skall få bukt med orsakerna till fusk, oegentligheter och överutnyttjande av ersättningen.
 • SIA Nyhetsbrev

  I nyhetsbrevet kan du läsa om deltagare i SIA, en utbildning av chefer och ledare i Malmö stad, vårt engagemang i Supported employment, utbildning av företagsledare och mycket mer.
 • Rehabiliteringsbrister i Skåne

  I en ny rapport granskas samverkan kring rehabilitering i Skåne. Tydliga mål kring rehabiliteringsverksamheten saknas inom både regionen och kommunerna. Rehabiliteringskedjan bryts när sjukhusen skriver ut patienter tidigare och tidigare. Rehabplaner upprättas inte alltid när det borde göras, när det sker är kvalitén på planerna oftast dålig.
 • Rehabilitering med djur och natur

  Nu blir det möjligt för patienter i Skåne, som tillhör en vårdcentral som ingår i ett utvecklingsprojekt inom Region Skåne, att få rehabilitering på en av de elva gårdar som kommer att ingå i ett speciellt rehabiliteringsprojekt.
 • Styrelseledamöter sökes

  Valberedningen för HSO Skåne önskar få in namnförslag påpersoner som kan tänkas bli ledamöter eller ersättare i HSO Skånes styrelse.Vi söker personer som: gärna är i yrkesverksam ålder har ett intressepolitiskt intresse för funktionshinderfrågor har
 • Ökad hälsa, bättre livskvalitet!

  Vårt stora projekt Uppdrag Plushälsa är avslutat, men förhoppningsvis skall många av de aktiviteter som har startats upp fortsätta i föreningarnas regi. Hela 83 % av deltagarna i projektet upplevde helt eller delvis att de har fått bättre hälsa, genom att delta i någon projektaktivitet.
 • Vårdval

  Sedan 2009 har Region Skåne arbetat för att införa vårdval. Det kommer hela tiden nya specialistområden som läggs till i listan. Det skall medföra mer makt till patienten och att vården blir mer jämlik.
 • Hälso- och sjukvård viktigast

  I en enkät som skickats ut till medlemsorganisationer och kommunala HSO visar svaren att hälso- och sjukvård är den viktigaste frågan. Den prioriteras av 54 %, på andra plats kommer tillgängligheten som 22 % tycker är viktig. Socialtjänst och LSS prioriteras av 9 % och arbetsmarknadsfrågorna av 4 %.
 • Utbildning på Malmö Högskola

  Utbilda dig till att arbeta med människor med grövre funktionsnedsättningar inom verksamheter som ger stöd, service och omsorg där mötet mellan personal och brukare är i fokus. Programmet kombinerar pedagogisk och social kunskap i syfte att
 • Nytt journalsystem

  Fem olika journalsystem blir ett och alla verksamheter skall kunna kommunicera med varandra. Detta medför ökad patientsäkerhet då vårdinformationen blir tillgänglig. Framtidsplaner finns för att kunna samordna vårdplanering och läkemedelslistor m.m.
 • Konferens om ”Fritt val av hjälpmedel”

  Kommunförbundet i Skånes samverkansorganisation för hjälpmedelsfrågor  inbjuder brukarorganisationer till konferens om ”fritt val av hjälpmedel ”  Målet med fritt val av hjälpmedel är att öka delaktighet och valfriheten för personer
 • Den nya idealiteten

  HSO Skåne har under två år genomfört projektet Handikapprörelsen och den nya idealiteten. Bakgrunden till projektet är de problem som många organisationer har, med att engagera volontärer i sin verksamhet.
 • Ny kollektivtrafiklag

  Från den 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag. Den föreskriver att varje län ska ha en regional kollektivtrafikmyndighet som upprättar ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Lagen är tydlig med att kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar.
 • Har du en historia?

  Nordiska Museet i Stockholm samlar in livsberättelser från personer med funktionsnedsättning och från deras anhöriga. Alla kan bidra med sin berättelse. Berättelserna kommer att sparas för framtiden för att synliggöras i den allmänna historien.
 • Nätverksskapande

  Onsdagen den 18:e januari hade Nätverket för den sociala ekonomin i Skåne lagt ett frukostmöte på HSO Skånes kansli. Närmare 20 personer samlades över en frukostbuffé för att lära känna varandra och ”nätverka”.
 • Egenansvar för hälsan

  Region Skåne sätter även i år fokus på sundare levnadsvanor. Fysisk aktivitet och sunda matvanor är betydelsefullt för en positiv hälsoutveckling.
 • Bättre stöd till anhöriga

  Den 1 juli 2009 trädde bestämmelsen i kraft, om att kommunen skall erbjuda hjälp och stöd när anhörig vårdar en närstående som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. I Socialstyrelsens lägesrapport ”Stöd till personer som vårdar och stödjer närstående” framgår att stödet behöver utvecklas och samarbetet mellan socialtjänst och primärvård behöver stärkas.
 • Bättre sjukskrivningsprocess

  Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har kommit överens om att fortsätta arbetet med att förbättra sjukskrivningsprocessen och att ge fler personer möjlighet till rehabilitering. Två miljarder kronor kommer att satsas under 2012.
 • Utmaningar framför oss

  Vi har gått in i 2012 och står inför en rad utmaningar, interna såväl som externa. Bland de interna utmaningarna hör att få fart på den nya samverkansorganisation med regionens olika förvaltningar, som regionfullmäktige har beslutat om. Den är ännu endast i sin linda och vad det skall bli av den vet vi inte.
 • En brukarorienterad tolktjänst?

  I tolktjänstutredningen ger man förslag på nytt regelverk och belyser för- och nackdelar med en huvudman för tolktjänsten. Utredningen tar upp de svenska och internationella lagar som gäller för hörselskadade i Sverige. Det beskrivs också hur tolktjänsten fungerar i de andra nordiska länderna.
 • Världsrapport om funktionshinder

  En rapport om situationen för människor med funktionsnedsättningar har kommit. Rapporten fokuserar på åtgärder för att förbättra tillgänglighet, lika möjligheter, främja delaktighet och integration, och öka respekten för självständighet och värdighet för personer med funktionsnedsättning över hela världen.