Katja Finger och Catarina Wallengren Gustafson från Centrum för personcentrerad vård. De står framför ett träd.

Katja Finger och Catarina Wallengren Gustafsson från Centrum för personcentrerad vård.

Personcentrerad vård är att se individen

Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt som ger en tryggare vård som tar till vara på vårdens resurser. Katja Finger, projektledare, och Catarina Wallengren Gustafsson, universitetslektor från Centrum för personcentrerad vård (GPCC) gästade vår ordförandedialog 4 december.

Personcentrerad vård innebär att hälso- och sjukvården ser vem patienten är bakom det akuta behovet av vård.

– Den största utmaningen för hälso- och sjukvården är att börja se patienten som en person som kan ha en diagnos, inte som någon som är sin diagnos. Först när hälso- och sjukvården tänker på det här sättet kommer systemen att följa efter. Idag uttrycker gärna ledare, personal och chefer att hälso- och sjukvården redan arbetar personcentrerat. Det är också en utmaning. Dessutom finns det en bråttomkultur i verksamheterna men personcentrerad vård kräver kunskap och eftertanke. Personalen måste få tid till att reflektera säger Catarina Wallengren Gustafsson och Katja Finger, GPCC.

Katja Finger skrivr "Personcentrerad vård" på ett blädderblock.

Katja Finger skriver upp de frågor deltagarna hade om personcentrerad vård.

Genom att lyssna på patientens egna berättelse kommer de egna, unika förmågorna och behoven fram. Därefter kan vården, rehabiliteringen eller annan omsorg skräddarsys. Resultaten blir bättre. Till exempel känner sig patienten tryggare. Även vårdtiden blir kortare och risken för återfall minskar.

– Förutsättningarna för personcentrerad vård skapar patienten och hälso- och sjukvården tillsammans. Det ger uttryck för en ny sorts demokrati där vi som äger frågan tar den i egna händer. För att personcenterad vård ska hända måste patienten och hälso- och sjukvården mötas. Det menar vi att HSO Skåne kan bidra till säger Katja Finger och Catarina Wallengren Gustafsson, GPCC.

Om Centrum för personcentrerad vård

Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset har en stark tradition av klinisk forskning. GPCC är ett forskningscentrum med klinisk och tillämpad forskning. GPCC invigdes 2010 med stöd från regeringens strategiska forskningssatsning (SFO) inom området vårdforskning, med övergripande mål att stödja och genomföra forskning av hög kvalitet inom personcentrerad vård. Forskningen syftar till att skaffa kunskap om hur långvarig sjukdom upplevs och hanteras av den enskilde, samt att implementera och utvärdera personcentrerad vård. År 2017 förlängdes regeringsuppdraget med ytterligare fem år.

Källa: GPCC (länk öppnas i nytt fönster)