Bild på Sonja Jörgensen och Eva Pihl Krabbe (S), politiker i Region Skåne

Brukarsamverkan

HSO Skåne deltar i olika brukarråd och referensgrupper för att dela med oss av vår kunskap. I dessa råd förmedlar vi den sakkunskap som vi har byggt upp tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Region Skåne är vår viktigaste samarbetspartner. Inom Region Skåne finns det flera olika nivåer på brukarsamverkan.

Samverkan på politisk nivå

Region Skånes samverkan med handikapprörelsen sker bland annat i ett funktionshinderråd. Där möts företrädare för funktionshinderrörelsen och politiker och tjänstemän både på högsta politiska nivå och på förvaltningsnivå. HSO Skånes fyra ledamöter i det Centrala funktionshinderrådet är Sonja Jörgensen, Thomas P Larsson, John Andersson och Janeric Sundberg. 

Kontaktuppgifter styrelsen

Kontaktuppgifter medarbetare

HSO Skåne för en kontinuerlig dialog med andra funktionshinderorganisationer i funktionshinderrådet för att hitta gemensamma frågor att driva.

Det finns även en planeringsdelegation till brukarpanelen, där HSO Skåne ingår. Planeringsdelegationen består, förutom brukarrepresentanter av ledande politiker från regionstyrelse och nämnder. Denna planeringsdelegation är den formellt enda samverkan som politiken i Region Skåne har med handikapprörelsen. Planeringsdelegationen förbereder funktionshinderrådets temainriktade aktiviteter.

Frågor som diskuteras i planeringsdelegationen har en övergripande nivå och tar generellt inte upp enskilda handikapporganisationers specifika frågor. Dessa tas upp i den samverkan som byggs upp inom förvaltningsnivån.